Fakülte Hakkında

1993­ Yılında kurulan Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Resim, Heykel, Müzik, Görsel İletişim Tasarımı, Seramik ve Cam Tasarımı, Geleneksel Türk Sanatları, Mobilya ve Aksesuar Tasarımı, Sahne ve Kostüm Tasarımı, Sahne Sanatları, Fotoğraf, Tekstil ve Moda Tasarımı ve Temel Eğitim Bilimleri (Sanat Bilimleri) Bölümleri bulunmaktadır. 1993–1994 Eğitim-öğretim yılında Resim Bölümü, 1994-1995 Eğitim-öğretim yılında Heykel Bölümü, 1995–1996 Eğitim-öğretim yılında Müzik Bölümü, 2005-2006 Eğitim-öğretim yılında Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve 2006-2007 Eğitim-öğretim yılında da Seramik Bölümü eğitime başlamıştır. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ile Mobilya ve Aksesuar Tasarımı Bölümleri kuruluş aşamasındadır.

Fakültemiz bugün her bir bölümü için ayrı binalarda yer alan modern sanat ve tasarım atölyeleri, derslikleri, bilgisayar donanımı, akıllı derslikleri, özel yalıtımlı bireysel çalışma odaları, konser ve sergi salonları ile sanatçı adayı öğrencilerimize çağdaş bir eğitim hizmeti sunmaktadır.

Fakülte bünyesindeki bölümlerin akademik yapılanması şu şekildedir:

Resim Bölümü 

 • Resim Anasanat Dalı

Heykel Bölümü 

 • Heykel Anasanat Dalı

Müzik Bölümü

 • Müzik Anasanat Dalı
 • Geleneksel Türk Müziği Anasanat Dalı

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

 • Grafik Tasarımı Anasanat Dalı

Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü

 • Seramik Anasanat Dalı

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

 • Yazma Kitap Sanatları Anasanat Dalı

Fakültemizde 6 Profesör, 9 Doçent, 10 Doktor Öğretim Üyesi, 27 Öğretim Görevlisi, 11 Araştırma Görevlisi ve 10 Ücretli Öğretim Elemanı olmak üzere toplam 73 öğretim elemanı vardır.

Resim Bölümüne 20, Heykel Bölümüne 15, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümüne 15, Görsel İletişim Tasarımı Bölümüne 15, Müzik Bölümü Müzik Anasanat Dalına 20, Geleneksel Türk Müziği Anasanat Dalına 10 olmak üzere her yıl toplam 95 öğrenci alınmaktadır. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı ortalama 1’dir ve bu durum eğitimin niteliğini artırmaktadır.

Fakültemiz Zafer Bayburtluoğlu Sanat Galerisi, öğrenci ve öğretim üyelerimizin yanısıra dışarıdaki sanatçı ve kurumlara da açık olarak hizmet vermektedir. Galeri modern donanıma sahip 3 ayrı sergi salonundan oluşmaktadır.

Öğretim elemanlarımızdan oluşan Güzel Sanatlar Fakültesi Akademik Oda Orkestrası Kayseri’de ve diğer illerde konserler vermektedir.

Erasmus ve Leonardo da Vinci programları çerçevesinde AB ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarıyla öğretim elemanı, öğrenci değişimi gerçekleştirilmektedir. Fakültemizde ayrıca ulusal ve uluslararası toplantılar ve sergiler düzenlenmektedir.

Fakültemizde 2013–2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Bologna sürecine uyum kapsamında öğrencilerin iş yükünü dikkate alan Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (AKTS) geçilmiştir.

Fakültemiz European League of the Arts (ELIA) ve International Council of Fine Art Deans (ICFAD) üyesidir.

Fakültemiz Bölümlerine ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Öğrenci kontenjanı, özel yetenek sınavının şartları ve sınav tarihleri eğitim öğretim yılı sonunda basın-yayın organları ve web sitesi kanalıyla duyurulmaktadır.

Tarihçe

Sanat eğitiminde bir “Marka” olma idealini taşıyan ve 1993 Yılında (Resim, Heykel, Müzik Bilimleri, Sinema-Televizyon, Seramik, Sahne Dekorları ve Kostüm Bölümleri açılmak üzere) kurulan Fakültemiz, 1993-1994 eğitim-öğretim yılında Resim ve Heykel, 1995-1996 eğitim-öğretim yılında da Müzik Bilimleri ve Sinema-Televizyon bölümlerine öğrenci alarak öğretime başlamıştır. 2002 Yılında İletişim Fakültesi'nin kurulması ile Sinema-Televizyon Bölümü bu fakülteye bağlanmıştır.

Müzik Bilimleri Bölümü'nün adı 2004-2005 eğitim-öğretim yılından itibaren Müzik Bölümü olarak değiştirilmiştir.

2005 yılında Grafik Tasarımı Bölümü'nün açılması gerçekleşmiş, 2006 yılında bu bölüme ve Seramik Bölümüne öğrenci alınması, yine aynı yılda Sahne Dekorları ve Kostüm Bölümün adının Sahne Sanatları Bölümü olarak değiştirilmesi ve bunun içinde Tiyatro Anasanat Dalının açılması, Müzik Bölümü içerisinde Çalgı Anasanat Dalı açma çabaları başlatılmıştır.

2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Müzik tezli yüksek lisans programı açılmıştır. Böylece akademisyenliğe adım atmak isteyen öğrencilerimize fırsat sağlanmıştır. Müzik ve Resim programlarını bitirip öğretmen olmak isteyenler için de 2004 yılından itibaren üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1,5 yıllık Orta Öğretim Müzik Öğretmenliği ve Orta Öğretim Resim Öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı açılmıştır.

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Güzel Sanatlar Enstitüsü de faaliyete geçirilmiş olup; 2006-2007 akademik yılından itibaren Resim, Heykel, Müzik, Seramik ve Grafik Tasarımı alanlarında Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik programları aktiftir.

Misyonumuz

Güzel sanatlar ve tasarımın çeşitli alanlarına özgün yaratılarla katkıda bulunabilecek sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmek; çeşitli yayınlar, projeler ve etkinlikler ile toplumu sanat ve tasarım açısından eğitmek, güzel sanatlar ve tasarımın yaşamın içinde yer almasına, bu yolla yaratıcı değerlerin toplum yaşamında çoğalmasına katkıda bulunmak; kültürel ve doğal mirasa duyarlı bireyler yetiştirmek, disiplinlerarası araştırmayı benimsemek, çok dilli bir eğitim sunmak ve ekonomik, sosyo-kültürel refahı teşvik etmektir.

Ayrıca fakültemiz ulusal ve uluslararası düzeyde; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşulları içerisinde güzel sanatlar ve tasarım alanında topluma liderlik yapabilecek, insanî değerlere saygılı, özgür, alanında özgün sanatsal eser ve bilgi üreten, bunları paylaşarak toplumun günlük hayatıyla kaynaştıran, yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunan bireyler yetiştirmeyi; her yaştaki bireye nitelikli ve özgün, uzaktan ve örgün öğrenme olanakları sağlamayı; sanat aracılığıyla kültürel farklılıkları, düşünce ve keşfetme yoluyla da artistik zekanın değerinin anlaşılmasını sağlamayı hedeflemektedir. 

Vizyonumuz

Güzel Sanatlar Fakültesi’nin vizyonu; Güzel sanatlar ve tasarım alanında yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir dünya üniversitesi olma hedefine paralel olarak, dünya standartlarında eğitim veren bir kurum olmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda;

 • Bilimsel saygınlığı ve yaratıcı faaliyetleri ile bilim, güzel sanatlar ve tasarım alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan;
 • Özgün düşünce ve çalışmaları ile kendi sahasında önder bireyler yetiştiren ve bu bireyleri bünyesinde barındıran; güzel sanatlar ve tasarımın toplum yaşamındaki yerinin pekiştirilmesi amacıyla çeşitli yayınları, TV programlarını, gezici sergileri, atölye çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştirebilen;
 • Eğiticilerin eğitiminin sürdürüldüğü programları uygulayan; bilişim teknolojilerine sahip, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koyabildiği ve yaratıcılıklarının desteklendiği,  öğrenci merkezli, ulusal çıkar ve değerlerin bilinç ve sorumluluğunda üstün nitelikli eğitim veren;
 • Katılım, şeffaflık ve ölçülebilirlik odaklı kurumsallaşmasını geliştirebilen;
 • Eşitlik ve kapsayıcılığı güçlendiren;
 • Toplumun hızlı gelişim ve değişim sürecinde, iletişim araçları ile halka hizmet ve yaşam boyu eğitim hedeflerini yayarak etkili rol alabilen;
 • Paydaşları ile karşılıklı etkileşim içinde, dönüte dayalı istekler doğrultusunda değişime açık altyapıya sahip;
 • Tüm alanlarda etkin ve üretime dönük işbirlikleri yaparak kendi kaynaklarını yaratabilen ve ulusal kurumların en çok başvurduğu araştırma-geliştirme ve danışmanlık hizmetlerini sunan;
 • Evrensel akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışının benimsendiği; öğretim üyelerinin araştırma geliştirme, yaratıcı çalışmalarını kolaylaştıracak ve disiplinler arası çalışmalarla sanata katkılarını arttıracak ortamların oluşturulmasını sağlayan;
 • Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerini gerçekleştirebilen,
 • Mensubu olmakla gurur duyulan bir fakülte olmaktır.

Değerler

 • Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık
 • Akademik – Bilimsel Özgürlük
 • Sorgulayıcı Yaklaşım
 • Yüksek Sanatsal-Bilimsel Nitelik
 • Etik Değerlere Bağlılık
 • Katılımcı, Eşitlikçi, Demokratik ve Şeffaf Yönetim
 • Toplumsal Sorumluluk ve Saygı
 • Çevresel Duyarlılık
 • Doğal ve Kültürel Mirasa Saygı
 • Kamu Yararına Öncelik
 • Liyakat
 • Çağdaşlık, Yenilikçilik ve Liderlik
 • Hesap Verebilirlik
 • Adillik
 • İnsan Odaklılık
 • Yaratıcılık
 • Güvenilirlik
 • Evrensellik
 • Çözüm Odaklılık
 • Eleştirel Düşünce
 • Farklılıklara Saygı
 • Paydaş Odaklılık
 • Sürdürülebilirlik Bilinci ile Hareket Etme
 • Temel Hak ve Özgürlüklere Saygı
 • Dürüstlük
 • Estetik duyarlık
 • Akademik mükemmellik
 • İş birliğine açık olmak
 • Hoşgörülü olmak
 • İdealist olmak
 • Liderlik
 • Kararlılık
 • Katılımcılık
 • Takım bilinci
 • Paylaşımcılık
 • Eğitimde süreklilik
 • Sorumluluk bilinci
 • Kurum aidiyeti
 • Çevre bilinci
 • Personel odaklılık
 • Yüksek standarttaki profesyonellik ve performans