Öğrenci Konseyi Seçim Esasları

 1. Öğrenci temsilciliği seçimleri için her Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu / Enstitüde yönetim kurulu kararıyla bir dekan yardımcısı veya müdür yardımcısı başkanlığında üç öğretim elemanından oluşan bir seçim kurulu oluşturulur ve ilan edilir.
 1. Erciyes Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri ve Konseyi Yönergesi Madde 5'te belirtilen şartları sağlayan   Bölüm/Program/Anabilim   Dalı/Anasanat   Dalı    öğrenci    temsilcisi    adayları 13 Kasım 2020 Cuma günü saat 17:00’ye kadar başvurularını OBİSİS aracılığıyla Erciyes Üniversitesi Seçim Kuruluna yaparlar.
 1. 16 Kasım 2020 Pazartesi günü adaylar Erciyes Üniversitesi Seçim Kurulu tarafından OBİSİS aracılığı ile ilan edilir ve müteakiben adaylar propaganda faaliyetlerine başlarlar. Propaganda faaliyetleri 22 Kasım 2020 Pazar günü saat 22.00'de sona erer.
 1. Birim seçim kurulları seçimin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbiri alır.
 1. Seçimle ilgili esaslar Üniversitemizin web sayfasında ilan yoluyla duyurulur.
 1. Öğrenci Temsilcisi, bölümlerdeki Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalına öğrenci alınan Fakülte, Yüksekokul veya Konservatuvarlarda ise, her bir Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrencilerince, kendi aralarından seçime katılanların salt çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.
 1. Seçimler elektronik ortamda OBİSİS üzerinden gerçekleştirilir.
 1. Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için 23 Kasım 2020 Pazartesi günü birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalına kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dâhil) en az %60’ının, 24 Kasım 2020 Salı günü ikinci tur seçimlerde ise en az yüzde 50'sinin seçime katılması şarttır. 25 Kasım 2020 Çarşamba günü üçüncü tur seçimlerde katılım oranı şartı aranmaz. Oylama 08.00-18.00 saatleri arasında yapılır. Her bir seçim turunun sonuçları saat 18:00 den sonra OBİSİS'te anında ilan edilir. Üniversitemiz web sayfasında seçim sonuçları ayrıca ilan edilir.
 1. Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili Bölüm/Program/Anabilim/Anasanat dalında bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçimi yapılır.
 1. Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Üniversite Seçim Kurulunun gözetiminde zoom platformu üzerinden 27 Kasım 2020 Cuma 17:00’ye kadar birim öğrenci temsilcisini seçer (tek bölümlü birimlerde seçilen aday birim öğrenci temsilcisi olarak görev yapar) ve sonuçlar aynı gün Rektörlüğe bildirilir.
 1. Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Rektör veya Rektör Yardımcısı tarafından 30 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 13:00'de zoom platformu üzerinden toplantıya çağırılır ve bu toplantıda Öğrenci Konseyi organları seçilir.

Öğrenci Temsilcisi Adaylarında Aranacak Nitelikler

MADDE 6 – (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır;

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması.