MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz

Güzel sanatlar ve tasarımın çeşitli alanlarına özgün yaratılarla katkıda bulunabilecek sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmek; çeşitli yayınlar, projeler ve etkinlikler ile toplumu sanat ve tasarım açısından eğitmek, güzel sanatlar ve tasarımın yaşamın içinde yer almasına, bu yolla yaratıcı değerlerin toplum yaşamında çoğalmasına katkıda bulunmak; kültürel ve doğal mirasa duyarlı bireyler yetiştirmek, disiplinlerarası araştırmayı benimsemek, çok dilli bir eğitim sunmak ve ekonomik, sosyo-kültürel refahı teşvik etmektir.

Ayrıca fakültemiz ulusal ve uluslararası düzeyde; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşulları içerisinde güzel sanatlar ve tasarım alanında topluma liderlik yapabilecek, insanî değerlere saygılı, özgür, alanında özgün sanatsal eser ve bilgi üreten, bunları paylaşarak toplumun günlük hayatıyla kaynaştıran, yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunan bireyler yetiştirmeyi; her yaştaki bireye nitelikli ve özgün, uzaktan ve örgün öğrenme olanakları sağlamayı; sanat aracılığıyla kültürel farklılıkları, düşünce ve keşfetme yoluyla da artistik zekanın değerinin anlaşılmasını sağlamayı hedeflemektedir. 

Vizyonumuz

Güzel Sanatlar Fakültesi’nin vizyonu; Güzel sanatlar ve tasarım alanında yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir dünya üniversitesi olma hedefine paralel olarak, dünya standartlarında eğitim veren bir kurum olmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda;

  • Bilimsel saygınlığı ve yaratıcı faaliyetleri ile bilim, güzel sanatlar ve tasarım alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan;
  • Özgün düşünce ve çalışmaları ile kendi sahasında önder bireyler yetiştiren ve bu bireyleri bünyesinde barındıran; güzel sanatlar ve tasarımın toplum yaşamındaki yerinin pekiştirilmesi amacıyla çeşitli yayınları, TV programlarını, gezici sergileri, atölye çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştirebilen;
  • Eğiticilerin eğitiminin sürdürüldüğü programları uygulayan; bilişim teknolojilerine sahip, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koyabildiği ve yaratıcılıklarının desteklendiği, öğrenci merkezli, ulusal çıkar ve değerlerin bilinç ve sorumluluğunda üstün nitelikli eğitim veren; Katılım, şeffaflık ve ölçülebilirlik odaklı kurumsallaşmasını geliştirebilen;
  • Eşitlik ve kapsayıcılığı güçlendiren; Toplumun hızlı gelişim ve değişim sürecinde, iletişim araçları ile halka hizmet ve yaşam boyu eğitim hedeflerini yayarak etkili rol alabilen;
  • Paydaşları ile karşılıklı etkileşim içinde, dönüte dayalı istekler doğrultusunda değişime açık altyapıya sahip;
  • Tüm alanlarda etkin ve üretime dönük işbirlikleri yaparak kendi kaynaklarını yaratabilen ve ulusal kurumların en çok başvurduğu araştırma-geliştirme ve danışmanlık hizmetlerini sunan;
  • Evrensel akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışının benimsendiği; öğretim üyelerinin araştırma geliştirme, yaratıcı çalışmalarını kolaylaştıracak ve disiplinler arası çalışmalarla sanata katkılarını arttıracak ortamların oluşturulmasını sağlayan;
  • Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerini gerçekleştirebilen,
  • Mensubu olmakla gurur duyulan bir fakülte olmaktır.