KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

Erciyes Üniversitesi Kalite Komisyonu Kurum İçi Birim Dış Değerlendirme Ziyaret Planı için tıklayınız.

2019 Birim İç Değerlendirme Raporu için tıklayınız.

2018 Birim İç Değerlendirme Raporu için tıklayınız.

2017 Birim İç Değerlendirme Raporu için tıklayınız.

2019 Birim Faaliyet Raporu için tıklayınız.

Fakültemiz Kalite Güvence Sistemi Komisyonu yapılanma şeması için tıklayınız.

Akreditasyon Ön Hazırlık Çalışmaları Değerlendirme Sunumu için tıklayınız.

ERÜ GSF 2022 Yıl Sonu Akademik Personel Memnuniyet Anketi Raporu için tıklayınız.

ERÜ GSF 2022 Yıl Sonu İdari Personel Akran Değerlendirmesi – Odak Grup Raporu için tıklayınız.

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KOMİSYONUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 • Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Fakülte Yönetim Kuruluna sunmak;
 • İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Fakülte Yönetim Kuruluna sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun internet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde iç, dış paydaşları ve kamuoyu ile paylaşmak;
 • Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek;
 • Öğrenci, idari personel, akademik personel ve çalışanların geri bildirimlerinin süreçlerin iyileştirilmesinde kullanmak;
 • Atatürk ilke ve devrimleri çerçevesinde ezbercilikten uzak, yalnızca aklın ve bilimin geçerli olduğu, doğrulara sorgulayarak, araştırarak, tartışarak ulaşmayı öğreten uluslar arası kalitede çağdaş eğitim vermek;
 • Her türlü düşünceye açık, aklın egemen olduğu özgür bir ortamda bilgiye ulaşılan, bilginin kullanıldığı, bilginin üretildiği, yaratıcı ve katılımcı bir üniversite ortamı yaratmak;
 • Sürekli öğrenmeyi öğrenen, soran, sorgulayan, araştıran, problem değil çözüm üreten, sosyal becerileri gelişmiş, kendine güvenen, doğru kararlar verebilen, akılcı, yaratıcı, üretken, insan haklarına saygılı, evrensel değerlere açık, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı gençler yetiştirmek;
 • Üniversite-sanayi işbirliği ile bilgi ve teknoloji üreterek, toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmak;
 • Ulusal ve evrensel kültür değerlerine sahip çıkarak toplumla bütünleşmek;
 • Eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlamak;
 • “Önce İnsan” odaklı bir anlayışla mutlu bireylerden oluşan mutlu bir topluma ulaşmak;
 • Değerlerini, personel ve onlardan beklenen yüksek standartlardaki profesyonellik ve performans üzerine kurmak;
 • Öğrencilerin eğitimsel ve daha geniş sosyal, kültürel, sportif, refah ve kişisel gelişim ihtiyaçlarını karşılandığından emin olmak için Öğrenci Birliği ile aktif ortaklık sağlamak;
 • Etkili öğrenci öğrenimini ve verimli iş sunumunu teşvik etmek için teknolojinin yenilikçi kullanımını sağlamak;
 • Değişen ihtiyaçları karşılamak için faaliyet portföyümüzün sürekli geliştirilmesi;
 • Birinci sınıf bir çevre elde etmek için mülkün geliştirilmesi;
 • Personel, paydaşlar ve daha geniş topluluklarla etkin bir şekilde etkileşim kurmak ve Üniversitenin geliştirilmesini sağlayan bir iletişim stratejisinin oluşturmak;
 • Politikalarımızda ve faaliyetlerimizde sürdürülebilirliğin teşvik etmek.